Ondernemers opgelet!
Hoge Raad merkt in haar arrest van 3 oktober 2008/BD5828 de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan als sommenverzekering.
In dit arrest diende de vraag te worden beantwoord of de van toepassing zijnde arbeidsongeschiktheidsverzekering als sommenverzekering diende te worden aangemerkt.

Daarbij heeft de Hoge Raad het volgende van belang geacht:
1. de polisvoorwaarden bevatten geen correctiebepaling (anticumulatiebeding) waarin is geregeld dat het hebben van inkomsten uit arbeid na het intreden van arbeidsongeschiktheid gevolgen heeft voor het recht op uitkering onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
2. de omvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in de polisvoorwaarden is uitsluitend gekoppeld aan de “mate van arbeidsongeschiktheid” en niet aan de hoogte van de inkomstenderving (de schade);
3. de mate van arbeidsongeschiktheid zegt op zichzelf nog niets over de hoogte van de schade;
4. uit de offertes van 18 januari en 3 mei 1995 blijkt niet dat de hoogte van de uitkering op enigerlei wijze afhankelijk is gesteld van de omvang van de schade van de verzekerde als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid;
5. de verzekering is niet tot stand gekomen door bemiddeling van een tussenpersoon maar rechtstreeks bij (de rechtsvoorgangster van) Achmea gesloten, en
6. er is geen praktijk dat Achmea als verzekeraar bij de verzekerde informeert naar de hoogte van de schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid, terwijl Achmea ook nimmer inkomens-gegevens van [verweerder] heeft opgevraagd, wat voor de hand zou hebben gelegen als de polis had beoogd schade van de verzekerde te vergoeden.

De Hoge Raad komt aldus tot de conclusie dat de arbeidsongeschiktheidverzekering een sommenverzekering is.

Voor diegenen die een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten en schade lijden door schuld van een derde, is dit arrest van de Hoge Raad van belang.

Er is nu wellicht een mogelijkheid om met dit arrest de aansprakelijkheidsverzekeraar er van te overtuigen dat de uitkering van zijn of haar arbeidsongeschiktheidsverzekering niet op grond van art. 6:100 B.W. dient te worden verrekend met de schade zoals dient te worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar